Nowości

[19/02/2007] Wielka Odsłona Strony Zlotu więcej…

[19/02/2007] Trwają zapisy na konkurencje podczas zlotu więcej…

Regulamin Zlotu

1. Zlot jest imprezą niekomercyjną przeprowadzaną przez Volkswagen Polo Klub Polska.
2. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich uczestników, którzy zobowiązani są potwierdzic pisemnie zapoznanie się z jego treścią..
3. Niedostosowanie się do Regulaminu skutkować będzie upomnieniem, a w przypadku powtórzenia się sytuacji, wydaleniem z terenu zlotu bez prawa zwrotu poniesionych kosztów. W przypadku zdarzeń zagrażających zdrowiu i życiu uczestników, i osób postronnych, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wezwania Policji lub Straży Miejskiej właściwej dla miejsca odbywania się zlotu.
4. Organizatorzy imprezy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione na terenie imprezy.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania zmian w przebiegu imprezy z powodów nie przewidzianych.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.
7. Uczestnicy winni zachować szczególną ostrożność w związku z obecnością na zlocie pojazdów mechanicznych. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie urazy, których uczestnicy mogli doznać podczas trwania zlotu.
8. Wszyscy uczestnicy zlotu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania poleceń wydawanych przez Organizatora zlotu, służby ochrony lub Policję.
9. Uczestnicy, którzy uiścili wszelkie opłaty związane z pobytem na terenie zlotu, mają prawo do przebywania na jego terenie, także po zapadnięciu zmroku, a także do korzystania z przewidzianych atrakcji bez dodatkowych opłat.
10. Uczestnicy mają prawo do wszelkiej pomocy ze strony Organizatorów związanej z zakwaterowaniem i wszelkimi czynnościami związanymi z formalnym pobytem na terenie zlotu.
11. Każdy uczestnik zlotu będący kierowcą samochodu wjeżdżającego na zlot po raz pierwszy otrzymuje numer porządkowy, który winien umieścić w widocznym miejscu na samochodzie w sposób uniemożliwiający jego łatwe usunięcie.
12. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zachowania czystości w miejscu pobytu.
13. Uczestnicy przebywający na Zlocie w towarzystwie zwierząt zobowiązani są do przestrzegania wszelkich wymaganych prawem środków bezpieczeństwa. Jednocześnie odpowiadają oni za wszelkie szkody wyrządzone przez podopiecznych
14. Zabrania się pod konsekwencjami zawartymi w pkt 3. niniejszego Regulaminu, naruszać nietykalności fizycznej innych uczestników zlotu, jak i osób postronnych, a także dewastacji mienia ruchomego i nieruchomego, jak również środowiska naturalnego w miejscu trwania zlotu.
15. Zabrania się pod konsekwencjami zawartymi w pkt. 3 wnoszenia na teraz zlotu narkotyków i środków odurzających.
16. Na terenie zlotu obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h oraz zakaz "palenia gumy" poza miejscami do tego wyznaczonymi.
17. Jakakolwiek próba uruchomienia pojazdu mechanicznego przez osobę będącą pod wpływem alkoholu skutkować będzie natychmiastowym odebraniem kluczyków do czasu wytrzeźwienia, lub w przypadku odmowy wręczenia kluczyków, wezwaniem Policji. Dotyczy to sytuacji, kiedy osoba nietrzeźwa uruchamiając samochód spowodowałaby realne zagrożenie dla zdrowia i życia pozostałych uczestników zlotu.
18. Wszelkie sprawy nie objęte niniejszym regulaminem pozostają w gestii interpretacji przez Organizatora zlotu.
19. Sprawy sporne należy rozstrzygać poprzez sąd koleżeński VW PKP.